Κυριακή, 01 Νοέμβριος 2015 02:00

Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξ/πολης

Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξ/πολης

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΤΑΝ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

                                         

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

535/06-9-2016


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο                                                                                          

1:  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ …………………………………………    Σελ.4

2:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ………………………………………………    Σελ.4

3:  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ .…………… Σελ.4

4:  ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΤΑΝ) ………………………… Σελ.4

5:  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ………………………… …  Σελ.5

6:  ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ……… Σελ.5

7:  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ……………………  Σελ.6

8:  ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ……………… Σελ.6

ΑΡΘΡΟ 3ο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

9:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ

     ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ …………………………………………………………   Σελ.6

10:  ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ……………………………………………………………   Σελ.7

11:  ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  …………………………………………………………   Σελ.7

12:  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ……   Σελ.7

13:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ …… Σελ.8

14:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ» ……………………………  Σελ.9

14.1  Αίθουσα βαρών ………………………………………………… ……… Σελ.9

14.2  Κλειστό προθερμαντήριο «Δημήτρης Μπουλμπουτζής»  ………… Σελ.9

14.3  Γήπεδα βόλεϊ – μπάσκετ ………………………………………………. Σελ.9

14.4  Ταρτάν στίβου ………………………………………………………….   Σελ.9

14.5  Χλοοτάπητας ……………………………………………………… …… Σελ.10

14.6  Υποχρεώσεις του κοινού ……………………………………………..  Σελ.10

14.7  Γενικές διατάξεις ………………………………………………………. Σελ.10

15:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»  

       - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Κ.Ε.Γ.Ε. - ΤΟΛ

       ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Κ.Ε.Γ.Ε. - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

       ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΕΡΩΝ ……………………………………………… .  Σελ.10

15.1  Υπεύθυνοι λειτουργίας ……………………………………………… .. Σελ.10

15.2  Ημέρες – Ώρες λειτουργίας …………………………………………  . Σελ.10

15.3  Γενικοί όροι ……………………………………………………………..  Σελ.11

16:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.. Σελ.11

16.1  Περιγραφή του κολυμβητηρίου ……………………………… ……… Σελ.11

16.2  Σκοποί του κολυμβητηρίου …………………………………………  . Σελ.11

 1. Οργανόγραμμα - Προσωπικό ……………………………………….. Σελ.11-12

16.4  Ημέρες – Ώρες λειτουργίας …………………………………………  . Σελ.13

16.5  Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ………………………………… .. Σελ.13-14

16.6  Διάθεση οργάνων σε αθλητές, σωματεία, φορείς …………………. Σελ.15 

16.7  Ατομικό Δελτίο Εισόδου (Α.Δ.Ε.) ……………………………………. Σελ.15

 1.  Αντίτιμο χρήσης του κολυμβητηρίου ………………………………  Σελ.16

16.9  Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων ……………………………. Σελ.17

16.10 Υποχρεώσεις για την είσοδο σε κάθε χώρο

         του κολυμβητηρίου ……………………………………………….. …. Σελ.17

16.11Διεξαγωγή προπονήσεων αθλητών σωματείων

 ή μεμονωμένων ατόμων ……………………………………………….. Σελ.18

16.12  Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων …………………………………. Σελ.18

16.13  Γενικές διατάξεις ………………………………………………………. Σελ.19

17:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΦΕΡΩΝ ………………… Σελ.19

17.1  Περιγραφή του κολυμβητηρίου ……………………………………… Σελ.19

17.2  Οργανόγραμμα – Προσωπικό ………………………………………… Σελ.20

17.3  Σκοποί του κολυμβητηρίου …………………………………………… Σελ.20

17.4  Ημέρες – Ώρες λειτουργίας ……………………………………………. Σελ.20

17.5  Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ……………………………………… Σελ.20

17.6  Αντίτιμο χρήσης κολυμβητηρίου …………………………………….. Σελ.20

18:  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ……………………………… . Σελ.21

18.1  Όροι και διαδικασίες διάθεσης ……………………………………….. Σελ.21

18.2  Ημέρες και ώρες λειτουργίας …………………………………………. Σελ.21

18.3  Υποχρεώσεις σωματείων, ομοσπονδιών, φορέων,

 ή μεμονωμένων αθλητών που χρησιμοποιούν

 τα γήπεδα αντισφαίρισης ……………………………………………… Σελ.21

19:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ …………………………. Σελ.22

20:  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ …………………………………………………. Σελ.22

21:  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ   

       ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ……………………………………………………………….. Σελ.22
22:  ΚΥΛΙΚΕΙΑ ………………………………………………………………….. Σελ.22

23:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

       ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ ……………………………………………………………. Σελ.23

24:  ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ………………………………………… Σελ.23

25:  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ……………………………………………………. Σελ.23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA

 1. Κριτήρια αξιολόγησης οργάνωσης σωματείων ……………………… Σελ.24-25
 2. Συμφωνητικό Διοργάνωσης Αθλητικών Εκδηλώσεων - Αγώνων

στο Κολυμβητήριο ………………………………………………………..Σελ.26-27

 1. Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης

του Δημοτικού  …… Αλεξανδρούπολης …………………………….. Σελ.28-29


ΑΡΘΡΟ 1:  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι να ορίσει το πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και της χρηστής διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΑΡΘΡΟ 2:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στον τρόπο και τις διαδικασίες χρήσης και αξιοποίησης των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων.
 2. Μπορεί να αναπροσαρμόζει τις καθορισμένες τιμές των αντίτιμων για τη χρήση Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και να προσθέτει νέες κατηγορίες.

ΑΡΘΡΟ 3:  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 1. Ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου και έχει ως καθήκοντα την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και τον συντονισμό των δράσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4:  ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΤΑΝ)

 1. Το ΤΑΝ υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού, του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 2. Είναι υπεύθυνο για την καλή οργάνωση, την αποδοτική διαχείριση και την γενική επιστασία των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για:
 • Την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών.
 • Την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας και των εκάστοτε αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 1. Είναι αρμόδιο για την κατανομή των ωρών προπόνησης των σωματείων κατά ημέρα και εβδομάδα, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί με νέα του απόφαση. Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται έγκαιρα τόσο στα ενδιαφερόμενα σωματεία, όσο και στο προσωπικό των χώρων, οι οποίοι πρέπει να μεριμνούν για την εφαρμογή του.
 2. Αλλαγές στις ώρες προπονήσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον έπειτα από έγγραφο αίτημα του σωματείου ή φορέα προς το Τμήμα.
 3. Τα σωματεία οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το ΤΑΝ για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και αυτό με τη σειρά του ενημερώνει το προσωπικό των εγκαταστάσεων.
 4. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και  δράσεων  για  την  προώθηση  του  τοπικού  αθλητισμού και  την παροχή δυνατοτήτων  άθλησης  στους  κατοίκους .Περιλαμβάνονται  πολιτικές, προγράμματα  και  δράσεις  όπως:

Α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών  εγκαταστάσεων  (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα  και  δημοτικοί  χώροι  άθλησης).

Β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Γ) Άσκηση  εποπτείας  επί  των  Εθνικών  Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική  απόφαση.

7.       Παρακολουθεί  τη  λειτουργία  και  δράση  δημοτικών  δομών  και  νομικών προσώπων  που εφαρμόζουν  προγράμματα  και  δράσεις  στους  τομείς  του πολιτισμού, του  αθλητισμού και της Νέας  Γενιάς.

8.       Υλοποιεί  δράσεις  και  προγράμματα  στους  τομείς του  Πολιτισμού, του Αθλητισμού  και  της  Νέας  Γενιάς, συμπληρωματικά με  τις  δράσεις  και  τα προγράμματα που υλοποιούνται  από  τα  Νομικά  πρόσωπα  του  Δήμου.

9.       Τηρεί  το μητρώο  νέων και συνεργάζεται  με  το  Δημοτικό  Συμβούλιο Νέων  για την  ανάληψη  πρωτοβουλιών  και  δραστηριοτήτων  για την  πλήρη  και  ελεύθερη ανάπτυξη  της προσωπικότητας  των  νέων.

10.     Μεριμνά  για  την οργάνωση  και  εφαρμογή  προγραμμάτων  που  απευθύνονται στους  νέους  και συμμετέχει  στους  σχεδιασμούς  και  τα  προγράμματα  της  Γενικής Γραμματείας  Νέας  Γενιάς.

ΑΡΘΡΟ 5:  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και προεδρεύει Δημοτικός Σύμβουλος. 

2. Είναι αρμόδια για την κατάρτιση για τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων καθώς και για κάθε τροποποίηση που είναι επιβεβλημένη να γίνει.

3.  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διοργάνωση ημερίδων ή εκδηλώσεων που έχουν σχέση με τον Αθλητισμό.

4. Λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που αφορούν την ορθολογική χρήση των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων.

5. Προτείνει τη διοργάνωση ή τη διεκδίκηση αγώνων καθώς και τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.

6. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων και διοργανώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με τον Αθλητισμό.

7. Γνωμοδοτεί προς το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης για την επιβολή ποινών σε φορείς ή άτομα που προβαίνουν κατ’ εξακολούθηση σε καταστροφή των αθλητικών εγκαταστάσεων ή αθλητικού υλικού.

ΑΡΘΡΟ 6:  ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 1. Το ΤΑΝ δημιουργεί το «Μητρώο Συνεργαζόμενων Αθλητικών Σωματείων», στο οποίο εντάσσονται τα σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των Δημοτικών εγκαταστάσεων και να επιχορηγούνται.
 2. Τα σωματεία αυτά πρέπεινα προσκομίζουν στην Υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά του επιπέδου 1 που αναφέρονται στα Κριτήρια Αξιολόγησης Οργάνωσης Σωματείου(Παράρτημα 1) έως τις 10 Αυγούστου κάθε έτους, καθώς και κάθε τροποποίηση κατά τη διάρκεια αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7:  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

 1. Κάθε φορέας (ΝΠΠΠ, ΝΠΙΔ, σωματείο, ομοσπονδία) που επιθυμεί να κάνει χρήση Δημοτικής εγκατάστασης οφείλει να καταθέτει έγγραφη σχετική αίτηση στο ΤΑΝ, το οποίο θα εξετάζει το κάθε αίτημα και θα απαντά σε αυτό.
 2. Για την παραχώρηση οποιουδήποτε χώρου, ένα σωματείο, ή φορέας πρέπει να πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης του επιπέδου 1 που έχει θεσπίσει το ΤΑΝ και προβλέπονται από τον Αθλητικό Νόμο (Παράρτημα 1). Τα κριτήρια αυτά πρέπει να υποστηρίζονται από τα κατάλληλα έγγραφα.
 3. Σωματείο ή φορέας που δεν πληροί τα κριτήρια αυτά δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τη χρήση των εγκαταστάσεων.  

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Για την προβολή και τη διαφήμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων ο Δήμος συνεργάζεται με φορείς, ταξιδιωτικά γραφεία - πρακτορεία και αθλητικά σωματεία, με πρωταρχικό σκοπό την προσέλκυση αθλητικού τουρισμού τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.
 2. Όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες που αποσκοπούν στην προβολή, τη διαφήμιση και την επικοινωνία (π.χ., δημιουργία ιστοσελίδας, σχεδίαση / εκτύπωση / διάθεση φυλλαδίων και άλλου έντυπου ενημερωτικού υλικού, κλπ.) των εγκαταστάσεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις διοικήσεις τους, σε συνεργασία με το ΤΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Η είσοδος των αθλητών και των προπονητών πραγματοποιείται από την κεντρική είσοδο (αθλητών, προπονητών και διαιτητών).
 2. Κάθε τμήμα αθλητών πρέπει να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή του, ο οποίος είναι:
 • υπεύθυνος για τη σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των αθλητών του,
 • αρμόδιος για την επίβλεψη των αθλητών του και
 • υποχρεωμένος να παρίσταται στο χώρο μέχρι την αποχώρησή τους.
 1. Η ενδυμασία των αθλητών θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη για τη συμμετοχή στην προπόνηση (π.χ., κατάλληλα υποδήματα, φόρμες, ενώ για το κολυμβητήριο σκουφάκια και σαγιονάρες για όλους και ολόσωμα μαγιό για τις γυναίκες).
 2. Οι υπεύθυνοι των σωματείων ή φορέων και οι προπονητές έχουν την ευθύνη για:
 • την τήρηση της τάξης από πλευράς των αθλητών τους,
 • την φροντίδα για την προστασία των χώρων,
 • την μετάδοση στους αθλητές τους πνεύματος σεβασμού για τις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιούν.
 • Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην εγκαταλείπονται στους χώρους απορρίμματα και προσωπικά αντικείμενα μετά το πέρας της προπόνησης.
 1. Τα σωματεία ή φορείς είναι υπεύθυνα/οι για τη μεταφορά και τοποθέτηση των οργάνων που είναι απαραίτητα για την προπόνηση (εμπόδια, βατήρες, κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ

 1. Για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε επίσημου αγώνα όλων των αθλημάτων απαιτείται «Άδεια Αγώνα», η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα.
 2. Υπεύθυνος για την έκδοσή της είναι το γηπεδούχο σωματείο, ή η αρμόδια ομοσπονδία.
 3. Η Άδεια γνωστοποιείται στο ΤΑΝ τουλάχιστον 5 (πέντε) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.
 4. Χωρίς αυτή απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο  Δήμος Αλεξανδρούπολης υποχρεούται να εκδίδει και να διατηρεί σε ισχύ τις απαραίτητες Άδειες Λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα:

 1. Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Γ1/443/1973 Υπουργική Απόφαση «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» (Φ.Ε.Κ. 87/24.01.1973, τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμόν Γ4/1150/1976 (Φ.Ε.Κ. 937/17.07.1976, τεύχος Β’) και ΔΥΓ2/80825/2005 (Φ.Ε.Κ. 120/02.02.2006, τεύχος Β’) Υπουργικές Αποφάσεις.
 2. Άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Τέλεσης Αγώνων σε Αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν οικ. 46596/22.11.2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1793/06.12.2004, τεύχος Β’).

ΑΡΘΡΟ 12:  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 1. Καθήκον του προσωπικού των Δημοτικών εγκαταστάσεων είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους όσοι τις χρησιμοποιούν. Όταν τρίτα άτομα καταφέρονται εναντίον του προσωπικού, για θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ο εμπλεκόμενος υπάλληλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Προϊστάμενό του. Εάν η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτη με χρήση ύβρεων, απόπειρα βιαιοπραγίας ή επίθεση τότε ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να καλέσει τη Δημοτική αστυνομία. 
 2. Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό των εγκαταστάσεων για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα που υποχρεούνται να ασκούν στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας τους, να:
 • Αμείβονται από σωματεία, ομοσπονδίες, άλλους φορείς, ή ιδιώτες.
 • Προσφέρουν άλλες υπηρεσίες (π.χ., ως προπονητής, στέλεχος αγώνων, κ.λπ.) σε τρίτους (π.χ., σωματεία, φορείς, μεμονωμένα άτομα, κ.λπ.), με αμοιβή, ή αφιλοκερδώς.
 1. Το προσωπικό των εγκαταστάσεων είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τα κλειδιά των χώρων.
 2. Απαραίτητος όρος για τη διεξαγωγή προπονήσεων / αγώνων είναι η παρουσία του αναγκαίου προσωπικού. Στις περιπτώσεις που το προσωπικό απουσιάζει νόμιμα από τον χώρο εργασίας τους (π.χ., λόγω αργίας, απεργίας, γιορτής, κ.λπ.) απαγορεύεται η διεξαγωγή προπονήσεων και γενικά η χρήση των χώρων.

Ποδόσφαιρο. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων το προσωπικό του Σταδίου υποχρεούνται να:

 • Παραδώσει τα αποδυτήρια στα σωματεία 2 (δύο) ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.
 • Χαράξει έγκαιρα τις γραμμές του χλοοτάπητα.
 • Τοποθετήσει τις σημαίες των κόρνερ.
 • Να παραδώσει φορείο στους τραυματιοφορείς.
 • Κλειδώσει τις θύρες που θα υποδείξει ο επικεφαλής της Αστυνομικής δύναμης.

Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα όπου διοργανώτρια αρχή είναι η τοπική ΕΠΣ ή ανεπίσημου αγώνα (φιλικό) οι παραπάνω εργασίες (εκτός από τη σφράγιση των θυρών) θα πραγματοποιούνται με ευθύνη των σωματείων.

Στίβος. Σε περίπτωση αγώνα που τελείται υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ το προσωπικό του Σταδίου, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου του ΣΕΓΑΣ, υποχρεούται να:

 • Χαράξει τις γραμμές για τα αθλήματα των ρίψεων.
 • Παραδώσει τα όργανα που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αγώνων.
 • Προετοιμάσει το σκάμμα.
 • Ο εκάστοτε Πρόεδρος των Κριτών Αγώνων Στίβου είναι υπεύθυνος για τη παράδοση και χρέωση των οργάνων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αγώνων. Τα όργανα φυλάσσονται σε αποθήκη του Σταδίου από την οποία κλειδί διαθέτει μόνον ο Πρόεδρος των Κριτών. 

Σε περίπτωση που ο αγώνας τελείται με την ευθύνη σωματείου, οι υπεύθυνοί του μαζί με τους υπαλλήλους του Σταδίου είναι αρμόδιοι για τις παραπάνω εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 13:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

 1. Κάθε αθλούμενος που χρησιμοποιεί τους Δημοτικούς χώρους άθλησης οφείλει να:
 • Τηρεί τους όρους του παρόντος κανονισμού.
 • Έχει κόσμια συμπεριφορά προς όλους.
 • Υπακούει στις συστάσεις του προσωπικού των εγκαταστάσεων.  
 • Φέρει τα κατάλληλα υποδήματα και ενδυμασία για την προπόνηση.
 • Μην προκαλεί φθορές στις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιμοποιεί.
 • Μη φέρει στους χώρους τροχήλατα οχήματα (ποδήλατα, βρεφικά καροτσάκια και πατίνια).
 1. Σε περίπτωση που αθλούμενος δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού αναφορικά με την ορθή χρήση των χώρων και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να καλέσουν την Δημοτική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης και την εφαρμογή κάθε νόμιμης διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 14:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»

Υπεύθυνος λειτουργίας του Σταδίου ορίζεται υπάλληλος του Δήμου με απόφαση Δημάρχου.

Ημέρες - Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή:      07:30 – 21:00.

Σάββατο:                         07:30 - 15:30, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό

(εκτός από τις ημέρες που διεξάγονται αγώνες).

Την Κυριακή το Στάδιο θα ανοίγει μόνο για τη διεξαγωγή αγώνων.

14.1 Αίθουσα βαρών

Ημέρες / ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:      07:30 - 21:00 αποκλειστικά για τη χρήση

  από αθλητές σωματείων.

Σάββατο:                         09:00 – 13:00 αποκλειστικά για τη χρήση

  από αθλητές σωματείων.

Η χρήση των οργάνων επιτρέπεται αυστηρά μόνον όταν η εκγύμναση γίνεται υπό την παρουσία πιστοποιημένου γυμναστή ή προπονητή. Την εποπτεία του χώρου έχουν οι υπάλληλοι που εργάζονται στο Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς». Επίσης είναι αρμόδιοι για την ευταξία αλλά και την καθαριότητά του.

Κυριακή η αίθουσα θα παραμένει κλειστή.

14.2 Κλειστό προθερμαντήριο «Δημήτρης Μπουλμπουτζής»

Ημέρες / Ώρες λειτουργίας

Αθλητές σωματείων:

Δευτέρα – Παρασκευή:      09:00 – 12:00 & 15:30 - 21:00

Σάββατο:                         07:30 - 14:00

Κοινό: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 - 10:00 / 12:00 – 15:30 και 19:30 – 21:00

14.3 Γήπεδα βόλεϊ – μπάσκετ

Ημέρες / Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:      07:30 - 21:00

Σάββατο                          07:30 έως 14:00

(εκτός από τις ημέρες που διεξάγονται αγώνες).

14.4 Ταρτάν στίβου

Ημέρες – Ώρες λειτουργίας:

Αθλητές σωματείων:

Δευτέρα – Παρασκευή:      10:00 – 12:00 / 15:30 - 19:30.

Κοινό: Δευτέρα – Παρασκευή: 07:30 - 10:00 / 12:00 – 15:30 / 19:30 – 21:00.

Η πρώτη και η δεύτερη διαδρομή χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια αγώνων. Διαδρομές προπόνησης των αθλητών ορίζονται η τρίτη και η τέταρτη ενώ κοινού ορίζονται η πέμπτη και η έκτη.

14.5 Χλοοτάπητας

Δικαίωμα χρήσης του χλοοτάπητα έχουν μόνον οι αθλητές των σωματείων ποδοσφαίρου που έχουν το Στάδιο ως έδρα, στα οποία το ΤΑΝ, έχει χορηγήσει γραπτή άδεια παραχώρησης. Δικαίωμα χρήσης έχουν οι Αθλητές του Στίβου που έχουν καταλάβει έως και την 16η θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες. Το εκάστοτε ενδιαφερόμενο Σωματείο θα προσκομίζει τη σχετική λίστα στην Αθλητική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης η οποία θα αποφασίζει σχετικά. Η λίστα με τα ονόματα που θα έχει δικαίωμα χρήσης του χλοοτάπητα θα είναι κοινοποιείται άμεσα στους υπαλλήλους του Σταδίου. Τα αιτήματα μεμονωμένων αθλητών που αιτούνται χρήση του χλοοτάπητα θα εξετάζονται από την Αθλητική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

14.6 Υποχρεώσεις του κοινού

 1. Η είσοδος του κοινού στους χώρους του Σταδίου πραγματοποιείται από τη Θύρα 1 και αυστηρά κατά τις ώρες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.
 2. Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα γήπεδα βόλεϊ / μπάσκετ τις ώρες που η Θύρα 1 είναι κλειστή θα εισέρχονται από την κεντρική είσοδο.
 3. Απαγορεύεται η χρήση του χλοοτάπητα, καθώς και της πρώτης και δεύτερης διαδρομής του ταρτάν του στίβου. Σαν διαδρομές κοινού στο ταρτάν στίβου ορίζονται η πέμπτη και η έκτη.

14.7 Γενικές διατάξεις

Η χειμερινή περίοδος διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Μαΐου, ενώ η θερινή από την 1η Ιουνίου έως την 31η Αυγούστου.

Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων ή ποτών επιτρέπεται μόνο στο κυλικείο και τις κερκίδες.

ΑΡΘΡΟ 15:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ» - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Κ.Ε.Γ.Ε. - ΤΟΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Κ.Ε.Γ.Ε. - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΕΡΩΝ

15.1 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Υπεύθυνοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων ορίζονται υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης με απόφαση Δημάρχου.

15.2  Ημέρες – Ώρες λειτουργίας  

Για αθλητές σωματείων:

Δευτέρα – Παρασκευή:      15:00 – 23:45

Σάββατο - Κυριακή το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» θα διατίθεται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή αγώνων.

15.3 Γενικοί όροι

Η χειμερινή περίοδος διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Ιουνίου, ενώ η θερινή από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου.

ΑΡΘΡΟ 16:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

16.1 Περιγραφή του κολυμβητηρίου

Βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή δασικού φυτωρίου, πίσω από το Πολυκοινωνικό κτίριο. Στο οικόπεδο χωροθετούνται νοτιοδυτικά κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 25 Χ 50 μέτρα, με βάθος από 3,03 μέχρι 3,26 μέτρα και βορειοδυτικά κολυμβητική δεξαμενή εκμάθησης διαστάσεων 10 X 12,5 με βάθος από 0,39 μέχρι 1,01 μέτρα.

Οι δύο κολυμβητικές δεξαμενές έχουν ανεξάρτητα αποδυτήρια. Κερκίδες έχει μόνον η κεντρική κολυμβητική δεξαμενή και κάτω από αυτές, εκτός από τα αποδυτήρια, υπάρχουν αίθουσες γυμναστικής, γραφεία, κυλικείο, γραφείο γραμματείας – υποδοχής και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι.

16.2  Σκοποί του κολυμβητηρίου

Σκοποί του κολυμβητηρίου είναι να:

 • Καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων και του κοινού της περιοχής.
 • Διοργανώνει αγώνες κάθε επιπέδου.
 • Αναπτύσσει μεθοδικά τα αθλήματα του υγρού στίβου.
 • Εκπληρώνει κοινωνικούς σκοπούς.  
 • Αναπτύσσει τον τουρισμό της περιοχής.
 • Υποστηρίζει τον μαζικό αθλητισμό όλων των ηλικιών.
 • Υποστηρίζει την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων, καθώς και του Στρατιωτικού και του Εργασιακού αθλητισμού.
 • Καλύπτει τις ανάγκες για εκγύμναση ατόμων που προβαίνουν σε αποκατάσταση έπειτα από τραυματισμό κατ’ εντολή ιατρού.
 • Υποστηρίζει τη σωματική, πνευματική, ηθική και αισθητική αγωγή των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου.
 • Ενθαρρύνει τη δημιουργική απασχόληση και την ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους, καθώς και την ενεργητική συμμετοχή τους στα προγράμματα του κολυμβητηρίου.
 • Υποστηρίζει ψυχαγωγικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις για τα ΑΜΕΑ.
 • Συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης διαμέσου της προσέλκυσης αθλητικού τουρισμού.

16.3  Οργανόγραμμα - Προσωπικό

 1. Το κολυμβητήριο στελεχώνεται σύμφωνα με: α) τις προβλέψεις της Άδειας Λειτουργίας του και β) τις λειτουργικές του ανάγκες.
 2. Οι θέσεις που αναφέρονται στην Άδεια Λειτουργίας και στον Κανονισμό Λειτουργίας μπορούν να στελεχώνονται, ανάλογα με τις ανάγκες και την διαθεσιμότητα, είτε από υπάλληλους του Δήμου, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ., εταιρείες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης), μετά από σύναψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να είναι νόμιμα ασφαλισμένο.
 3. Σε εμφανές σημείο της εγκατάσταση αναρτάται κατάσταση, στην οποία αναγράφεται το υπηρετούν προσωπικό (όνομα, επώνυμο, ειδικότητα, αρμοδιότητα, σχέση εργασίας).
 4. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου ορίζεται υπάλληλος  του Δήμου Αλεξανδρούπολης με απόφαση Δημάρχου. Αυτός αναφέρεται απευθείας στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε Θέματα Αθλητισμού.
 5. Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται:
 • Η εποπτεία της συνολικής λειτουργίας του κολυμβητηρίου.
 • Η ευθύνη της διοίκηση όλων των μελών του προσωπικού που απασχολείται στο κολυμβητήριο, περιλαμβανομένων και των εξωτερικών συνεργατών.
 • Η αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
 1. Υπεύθυνος Συντήρησης ορίζεται κάθε χρόνο ένας εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη σχετική γνώση και εμπειρία προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των κολυμβητών. Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται:
 • Η συντήρηση και καλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Η ανακυκλοφορία, η απολύμανση και η διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και του χώρου.
 • Ο εξαερισμός του κτιρίου.
 • Η λήψη δειγμάτων νερού από τις κολυμβητικές δεξαμενές και η αποστολή τους στο κατάλληλο εργαστήριο για την ανάλυσή τους.
 • Η σχολαστική τήρηση των διατάξεων που αφορούν υγειονομικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα πυρασφαλείας και πυροπροστασίας που εκδίδουν οι Υπηρεσίες που εποπτεύουν και αδειοδοτούν το κολυμβητήριο. 
 1. Υπεύθυνοι Καθαριότητας ορίζονται δύο υπάλληλοι του Δήμου (ένας / μία ανά βάρδια), οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την απολύμανση, την καθαριότητα και την ευταξία σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κολυμβητηρίου (χώρους υγιεινής, αποδυτήρια, ιατρείο, αίθουσες γυμναστικής – μασάζ – σάουνας, γραφεία, κερκίδες, κυλικεία, περιβάλλοντα χώρο), καθώς και για την επιμελή χρήση τους από τους αθλούμενους.
 2. Οι Επόπτες Ασφάλειας Αθλούμενων (ναυαγοσώστες) είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αθλούμενων κατά την κολύμβηση. Πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πεπειραμένοι στις μεθόδους και τις τεχνικές διάσωσης κολυμβητών, στην παροχή Α’ βοηθειών (χρήση τεχνητής αναπνοής), καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης. Βρίσκονται στις θέσεις τους καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών και διατηρούν σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισμό διάσωσης και Α’ βοηθειών.
 3. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Χώρων μεριμνά για την ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κολυμβητηρίου και των προσώπων που βρίσκονται σε αυτούς.  

16.4  Ημέρες – Ώρες λειτουργίας

 1. Το κολυμβητήριο λειτουργεί:

Δευτέρα:                      13:00 - 22:30

Τρίτη – Παρασκευή:      07:00 - 22:30

Σάββατο:                      07:00 - 20:00

Κυριακή:                     08:00 - 20:00

 1. Οι ώρες λειτουργίας προσδιορίζονται ειδικότερα αφού ληφθούν υπόψη τα προγράμματα των σχολείων, της Γ.Γ.Α. και του Δήμου, καθώς και οι προπονήσεις των αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στα αθλήματα της πισίνας.
 2. Σύμφωνα με το νόμο 1188/1981, άρθρο 89, για να λειτουργήσει το κολυμβητήριο πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών η Διοίκηση πρέπει να καταθέσει σχετικό αίτημα στο Γ.Γ. της Περιφέρειας και να πάρει τη σχετική έγκριση. Χωρίς αυτή την έγκριση η λειτουργία του κολυμβητηρίου πέραν του ωραρίου των Δημόσιων υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται.
 3. Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και τις αργίες το κολυμβητήριο λειτουργεί για την διεξαγωγή αγώνων. Το ωράριο των ημερών αυτών καθορίζεται με απόφαση της Διοίκησης του κολυμβητηρίου και σύμφωνα με το πρόγραμμα των αγώνων.

16.5  Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

 1. Οι αθλούμενοι, οι γονείς, οι συνοδοί, οι επισκέπτες, οι θεατές και οι λοιποί παρευρισκόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και των υπόλοιπων χώρων του κολυμβητηρίου.
 2. Όλοι οι αθλούμενοι κατά την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου υποχρεούνται να επιδεικνύουν το Ατομικό Δελτίο – Κάρτα Εισόδου – Ηλεκτρονική Κάρτα στη γραμματεία – υποδοχή και στους επόπτες ασφάλειας, όποτε τους ζητηθεί.
 3. Η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές και η μετακίνηση περιμετρικά αυτών επιτρέπεται μόνο στους αθλούμενους, στους γυμναστές – προπονητές και στο προσωπικό του κολυμβητηρίου.
 4. Όλοι οι αθλούμενοι υποχρεούνται να κάνουν ντους πριν την είσοδο τους στις κολυμβητικές δεξαμενές και αμέσως μετά τη χρήση τουαλέτας. Αν κατά την διάρκεια της προπόνησης γίνει χρήση τουαλέτας, επιβάλλεται να γίνει εκ νέου χρήση ντους πριν την επιστροφή στον χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών για την συνέχιση της προπόνησης.
 5. Η είσοδος προς και η έξοδος από τις κολυμβητικές δεξαμενές γίνεται μόνο μέσα από τις δεξαμενές απολύμανσης ποδιών, με σαγιονάρες.
 6. Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας απαγορεύεται:
 • Η είσοδος στον χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών σε άτομα μικρότερα των 18 ετών (με επίδειξη ταυτότητας) χωρίς την συνοδεία γονέα (εφόσον ανήκουν στα προγράμματα κοινού) ή παρουσία προπονητή (εφόσον πρόκειται για αθλητές).
 • Η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση και δεν συνοδεύονται από γυμναστή – προπονητή.
 • Η είσοδος του κοινού στις κολυμβητικές δεξαμενές χωρίς την παρουσία ναυαγοσώστη.
 • Η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε άτομα επιληπτικά ή σε άτομα που πάσχουν από ίωση, μεταδοτική νόσο, δερματικές παθήσεις, καθώς και σε άτομα με εκτεταμένες εκδορές και ανοιχτά τραύματα.
 • Η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε άτομα που έχουν λάβει το τελευταίο γεύμα σε χρόνο μικρότερο των τριών (3) ωρών από την τέλεση της δραστηριότητας ή έχουν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά.
 • Κατά την παραμονή τους στα αποδυτήρια οι αθλούμενοι να περιφέρονται με παπούτσια, να κυκλοφορούν και να κάνουν ντους γυμνοί και να ξυρίζονται.
 • Η χρήση αντηλιακών και κάθε είδους λιπαντικών ουσιών.
 • Η ούρηση μέσα στις κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Το φτύσιμο, το πέταγμα νερού από το στόμα και η έκκριση βλέννας από τα ρουθούνια μέσα στις κολυμβητικές δεξαμενές. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα κανάλια υπερχείλισης που βρίσκονται περιφερειακά των κολυμβητικών δεξαμενών.
 • Το κάθισμα επάνω στα διαχωριστικά των διαδρομών, το τράβηγμα και το βούλιαγμα αυτών.
 • Οι φωνές, το τρέξιμο και τα κάθε μορφής παιχνίδια σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους της εγκατάστασης και ιδιαίτερα γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Η χρήση γυάλινων αντικειμένων στο χώρο γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Η είσοδος σε όλους τους χώρους σε ζώα και κάθε είδους κατοικίδια.
 • Το κάπνισμα σε όλους τους χώρους.
 • Η κατανάλωση τροφών (ιδιαιτέρα μαστίχες και καραμέλες), καφέ και αλκοολούχων ποτών στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών και στα αποδυτήρια.

 1. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν τα μικρά παιδιά τους, τα οποία δυσκολεύονται να αλλάξουν μόνα τους, εισερχόμενοι στα αποδυτήρια που διατίθενται για αυτό το σκοπό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων – συνοδών στα αποδυτήρια ανδρών – γυναικών.
 2. Οι σκάλες καθόδου - ανόδου των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και να αποφεύγονται οι αναπηδήσεις σε αυτές.
 3. Η απόθεση χρημάτων, κοσμημάτων, λοιπών πολύτιμων πραγμάτων και αντικειμένων αξίας στα αποδυτήρια ή σε άλλους χώρους της εγκατάστασης πρέπει να αποφεύγεται. Η διεύθυνση και το προσωπικό του κολυμβητηρίου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους.
  1. Οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι συνοδοί μπορούν να παρακολουθούν τους αθλούμενους από τις κερκίδες ή το κυλικείο, ή να τους περιμένουν στους χώρους αναμονής.
  2. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών δεν είναι κατάλληλο για χρήση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις (π.χ., υπερβολική ποσότητα χλωρίου, έλλειψη χλωρίου, μη σωστή απολύμανση, κ.λπ.), ο Υπεύθυνος Συντήρησης εισηγείται την απαγόρευση της χρήσης τους.
  3. Για κάθε πρόβλημα ή θέμα που ανακύπτει οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο προσωπικό του κολυμβητηρίου.
  4. Πρόσωπα που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους του κολυμβητηρίου, ή συμπεριφέρονται απρεπώς, ή γενικότερα επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά θα δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται θα αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτά.
  5. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινών, σε περίπτωση εσκεμμένης ή κατ’ εξακολούθηση παραβίασης του Κανονισμού Λειτουργίας είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση της Αθλητικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

16.6  Διάθεση οργάνων σε αθλητές, σωματεία, φορείς

Κάθε Υπηρεσία (Δημόσια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), σωματείο, ομοσπονδία, ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου για τη διοργάνωση εκδήλωσης απευθύνεται εγγράφως, τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα, στην Διοίκηση, η οποία θα αποφασίζει και θα απαντά σε κάθε αίτημα το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε τουλάχιστον δεκαπέντε  (15) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

16.7  Ατομικό Δελτίο Εισόδου (Α.Δ.Ε.)

 1. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο είτε των αθλητών των σωματείων, είτε μεμονωμένων ατόμων, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα της Γ.Γ.Α. που προπονούνται σε κάθε αθλητική εγκατάσταση είναι το Ατομικό Δελτίο Εισόδου (Α.Δ.Ε.), το οποίο είναι περιουσιακό στοιχείο της εγκατάστασης και αναγράφει:
 • Επωνυμία του εκδότη της κάρτας.
 • Επωνυμία του αθλητικού σωματείου.
 • Όνομα – Επώνυμο αθλητή / αθλούμενου.
 • Άθλημα ή πρόγραμμα.
 • Αθλητική περίοδο (για κάθε περίοδο εκδίδεται νέο Α.Δ.Ε. Μετά τη λήξη της αθλητικής περιόδου το Α.Δ.Ε. επιστρέφεται στη Διεύθυνση της εγκατάστασης).
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.

 1. Για την έκδοση του Α.Δ.Ε. ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α) Για τους αθλητές & αθλήτριες των σωματείων κολύμβησης, υδατοσφαίρισης και λοιπών αθλημάτων πισίνας, καθώς και των τμημάτων εκμάθησης θα υπάρξει ειδική απόφαση που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής του αντιτίμου και την διαδικασία έκδοσης του Α.Δ.Ε.

Β) Για το κοινό, ο ενδιαφερόμενος να κάνει χρήση του κολυμβητηρίου υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις από καρδιολόγο, δερματολόγο ή παθολόγο ή ιατρό γενικής ιατρικής, όπου θα βεβαιώνεται ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα της κολύμβησης. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι κάτω των 14 ετών την βεβαίωση θα χορηγεί ο παιδίατρος. Οι βεβαιώσεις αυτές θα ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους.

Για τους ανήκοντες σε ειδικές ομάδες πρέπει να προσκομίζονται τα ανάλογα δικαιολογητικά (π.χ., για τα ΑΜΕΑ το ανάλογο πιστοποιητικό, για τους άνεργους βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ., για τους φοιτητές – σπουδαστές πιστοποιητικό σπουδών ή φοιτητική ταυτότητα σε ισχύ, κ.λπ.).

Η Γραμματεία θα παρέχει περεταίρω διευκρινήσεις για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται.        

16.8  Αντίτιμο χρήσης του κολυμβητηρίου

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη χώρα επιβάλλουν τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κολυμβητηρίου, η οποία θα επιτυγχάνεται με: α) την ορθολογική διοίκησή του, β) την εξοικονόμηση του νερού που χρησιμοποιείται και γ) τον ορισμό αντίτιμου για τη χρήση του.  

Ο καθορισμός αντίτιμου αφορά όλους τους αθλούμενους, ανεξάρτητα από το εάν είναι αθλητές-τριες, κοινό, ή ανήκουν σε άλλες κατηγορίες (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 704/2015).

Το αντίτιμο χρήσης κατά κατηγορία αθλούμενων καθορίζεται ως εξής:

Α. Κοινό

 1. Τέσσερα (4,00 €) την ημέρα (χωρίς έκπτωση).
 2. Είκοσι δύο (22,00 €) για προπληρωμένο Α.Δ.Ε. δέκα (10) επισκέψεων, ισχύος δύο μηνών.
 3. Είκοσι δύο (22,00 €) το μήνα για απεριόριστες επισκέψεις.
 4. Εξήντα (60,00 €) το τρίμηνο για απεριόριστες επισκέψεις.
 5. Εκατόν δέκα (110,00 €) το εξάμηνο για απεριόριστες επισκέψεις.
 6. Διακόσια δέκα (210,00 €) το χρόνο για απεριόριστες επισκέψεις.

Στις κατηγορίες Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6 προβλέπεται έκπτωση 50% για τις παρακάτω ομάδες χρηστών: ΑΜΕΑ., άνεργοι, φοιτητές, γονείς πολύτεκνης οικογένειας (από 3 παιδιά και πάνω), γονείς κολυμβητών εν ενεργεία, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, δεύτερο και άνω εν ενεργεία μέλος πρώτου βαθμού συγγένειας.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη εκμάθησης κολύμβησης και η ναυαγοσωστική κάλυψη των αθλούμενων.

Β. Αθλητές κολυμβητικών σωματείων

 1. Είκοσι (20,00 €) τον μήνα.
 2. Στη περίπτωση δύο αδελφών, ο δεύτερος αδελφός ή αδελφή: δέκα (10,00 €) τον μήνα.
 3. Στην περίπτωση τριών ή περισσότερων αδελφών: είκοσι (20,00 €) τον μήνα για όλα τα αδέλφια (ανεξάρτητα από το πόσα από αυτά θα χρησιμοποιούν την πισίνα).
 4. Σε όλες τη ανωτέρω κατηγορίες έκπτωση 50% για: ΑμεΑ και παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.

Γ. Ειδικές περιπτώσεις

1. Τέλεση αγώνων: εκατόν πενήντα (150,00 €) ανά αγωνιστική περίοδο.

2. Χρήση από άλλες οργανωμένες ομάδες (π.χ., σωματεία άλλων πόλεων, ναυαγοσωστική, άλλα αθλήματα, κ.λπ.): τέσσερα (4,00 €) το άτομο για μία  μόνο προπόνηση και έξι (6,00 €) για διπλή προπόνηση ανά ημέρα.

16.9  Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων

 1. Στην αρχή της περιόδου τα σωματεία υποβάλλουν γραπτό αίτημα για τη χρήση του στο ΤΑΝ.
 2. Ο τρόπος υπολογισμού των διαδρομών της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής που παραχωρούνται στα σωματεία καθορίζεται από υπολογιστικό φύλλο που προσμετρά τις αγωνιστικές επιδόσεις του κάθε σωματείου σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της Κ.Ο.Ε. Η βαθμολογία προσμετρά κατά 30% στην τελική κατανομή, ενώ το υπόλοιπο 70% προκύπτει από το σύνολο του δυναμικού των αθλητών του εκάστοτε σωματείου στη μεγάλη δεξαμενή κατά την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο.
 3. Η κατανομή των ωρών χρήσης στη μικρή κολυμβητική δεξαμενή ορίζεται ανά τρίωρο για κάθε σωματείο και τα ωράρια προκύπτουν με τη χρήση του κυκλικού συστήματος ανά έτος.
 4. Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του κολυμβητηρίου ανακοινώνει το πρόγραμμα στο προσωπικό, καθώς και στα σωματεία και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του
 5. Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας μπορεί να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση σωματείου μόνο αν έχει εξουσιοδότηση - εντολή από το ΤΑΝ.
 6. Όταν ορίζονται οι ώρες προπόνησης, πρέπει να διατίθενται ώρες για προγράμματα της Γ.Γ.Α. (μαζικός αθλητισμός, ταλέντα), για ΑΜΕΑ, για μεμονωμένα άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο σωματείο.
 7. Στις περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφο αίτημα για χρήση χώρων άθλησης από μεμονωμένα άτομα, αρμόδιος για την παραχώρηση είναι ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του κολυμβητηρίου.
 8. Στις περιπτώσεις οργάνωσης αγώνων το σωματείο, ή η αντίστοιχη ομοσπονδία υποβάλλει το αίτημα (μαζί με το πρόγραμμα των αγώνων) στο ΤΑΝ, η οποία με απόφασή της παραχωρεί, ή όχι την χρήση του χώρου.

16.10  Υποχρεώσεις για την είσοδο σε κάθε χώρο του κολυμβητηρίου

 1. Στην αρχή της προπονητικής περιόδου το σωματείο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από γιατρό και μπορούν να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Την δήλωση υπογράφει ο πρόεδρος του σωματείου. Στην δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική  κατάσταση των αθλητών του σωματείου για τη μικρή και τη μεγάλη δεξαμενή ξεχωριστά. Σε περίπτωση παρουσίας νέων αθλητών σε προπόνηση το σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο σωματείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και μπορούν να προπονούνται. Το προσωπικό του κολυμβητηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν στην προπόνηση των αθλητών.
 2. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι την αποχώρησή τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για τυχόν  ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους  στους χώρους άθλησης.
 3. Κανένας αθλητής ή μεμονωμένο άτομο δεν μπορεί να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή,  ο οποίος  είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα.
 4. Όταν ένα άτομο εισέρχεται σε χώρους άθλησης χωρίς την κατάλληλη αθλητική περιβολή και ανήκει σε συγκεκριμένο σωματείο που προπονείται, την ευθύνη απομάκρυνσής του έχει το σωματείο. Όταν το άτομο αυτό δεν ανήκει σε σωματείο την ευθύνη απομάκρυνσής του έχει ο υπάλληλος του κολυμβητηρίου που βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο άθλησης. 

16.11 Διεξαγωγή προπονήσεων αθλητών σωματείων ή μεμονωμένων ατόμων

 1. Κάθε αθλητής σωματείου, ή μεμονωμένο άτομο που προπονείται σε χώρο του κολυμβητηρίου έχει δικαίωμα να κάνει χρήση: α) των αποδυτηρίων και β) των οργάνων που χρειάζεται (π.χ., διαδρομές κολύμβησης, εστίες της υδατοσφαίρισης, κ.λπ.). 
 2. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του κολυμβητηρίου παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο στον υπεύθυνο του σωματείου, ή το μεμονωμένο άτομο, το οποίο υπογράφει σε σχετικό βιβλίο την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το  σχετικό βιβλίο.
 3. Το προσωπικό του κολυμβητηρίου δεν είναι αρμόδιο, ή υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί, ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή  και των αθλητών, ή των μεμονωμένων ατόμων. Το προσωπικό βοηθάει μόνο στη μετακίνηση των διαδρομών και των τερμάτων της υδατοσφαίρισης.
 4. Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο του κολυμβητηρίου.
 5. Εφόσον οι κολυμβητικές δεξαμενές χρησιμοποιούνται από άτομα μη ενταγμένα στη δύναμη σωματείου (π.χ., μαζική άθληση, προγράμματα αποκατάστασης, κ.λπ.) είναι απαραίτητη η παρουσία ναυαγοσώστη. Ο αριθμός των ναυαγοσωστών που πρέπει να είναι παρόντες εξαρτάται από τον αριθμό των αθλούμενων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό η συνεχής εποπτεία και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

16.12  Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων

 1. Βλέπε παραπάνω σχετικά με την «Άδεια Αγώνα».
 2. Ο διοργανωτής του αγώνα, ή ο εκπρόσωπος του γηπεδούχου σωματείου  έρχεται πρώτα σε συνεννόηση με το ΤΑΝ και τον Υπεύθυνο Λειτουργίας του κολυμβητηρίου και αφού εξασφαλίσει την παραχώρησή του την ημερομηνία / ώρα που επιθυμεί προβαίνει στις ενέργειες έκδοσης της άδειας.
 3. Η άδεια γνωστοποιείται στη διοίκηση του κολυμβητηρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την διεξαγωγή κάθε αγώνα.
 4. Για την διεξαγωγή σχολικών αγώνων, φιλικών αγώνων, ημερίδων, ή αλλού τύπου φιλικών εκδηλώσεων απαιτείται η υποβολή γραπτού αιτήματος εκ μέρους του διοργανωτή ή του γηπεδούχου σωματείου προς την Διοίκηση του κολυμβητηρίου για την διάθεση των εγκαταστάσεων, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η Διοίκηση θα απαντήσει γραπτώς μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, καθορίζοντας ενδεχομένως και τους ειδικότερους όρους χρήσης. Εάν δεν υπάρξει απάντηση μέσα στην προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η παραχώρηση του κολυμβητηρίου για την διεξαγωγή της εκδήλωσης, χωρίς να συντρέχουν ειδικότερες προϋποθέσεις χρήσης.   
 5. Σε ειδικές περιπτώσεις, μαζί με την άδεια παραχώρησης καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι χρήσης με ένα «Συμφωνητικό Διοργάνωσης Αθλητικών Εκδηλώσεων – Αγώνων στο Κολυμβητήριο», το οποίο υπογράφεται μεταξύ της Διοίκησης του κολυμβητηρίου και του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου που διοργανώνει τον αγώνα (Παράρτημα 2).
 6. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται  σύμφωνα με την προκήρυξη της Ομοσπονδίας και τους κανονισμούς του κάθε αθλήματος.
 7. Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας φροντίζει ώστε να υπάρχουν στο κολυμβητήριο όλες οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η αρχή που εκδίδει την άδεια αγώνα την κοινοποιεί στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα (για να φροντίσει για την ομαλή διεξαγωγή του).  
 8. Μία ώρα πριν από την ώρα έναρξης κάθε αγώνα ο αρμόδιος υπάλληλος παραδίδει για χρήση τα αποδυτήρια, τα χρονόμετρα και ότι άλλο όργανο χρειασθεί στον υπεύθυνο της διοργάνωσης, ή τον εκπρόσωπο του σωματείου.
 9. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
  1. Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε εξοπλισμό (π.χ., λαμπτήρες,  ταμπλό κ.λπ.), η παρέμβαση του προσωπικού επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια του Αλυτάρχη του αγώνα.
  2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα το γηπεδούχο σωματείο, ή η ομοσπονδία υποχρεούται να έχει κοντά στον αγωνιστικό χώρο γιατρό, νοσοκόμα, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
  3. Το κολυμβητήριο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο  χώρο ιατρείου, ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας αυτού.

16.13  Γενικές διατάξεις

 1. Οι ώρες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης, των υπαίθριων γηπέδων, των παιδικών χαρών και των λοιπών εγκαταστάσεων στον περιβάλλοντα χώρο, καθορίζονται κάθε χρόνο (με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου) από την Διοίκηση του κολυμβητηρίου.
 2. Όταν ένα σωματείο χρειάζεται χώρο για αποθήκευση οργάνων που χρησιμοποιούν οι αθλητές στην προπόνησή τους, μπορεί παραχωρήσει έναν η Διοίκηση του κολυμβητηρίου. Εάν για την αποθήκευση του εν λόγω υλικού είναι απαραίτητη η κατασκευή ειδικών φωριαμών αυτοί θα κατασκευάζονται με ευθύνη και έξοδα του σωματείου. Η συλλογή του υλικού και η τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο σημείο μετά το πέρας της κάθε προπόνησης θα γίνεται με ευθύνη των χρηστών.   

ΑΡΘΡΟ 17:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΦΕΡΩΝ

17.1  Περιγραφή του κολυμβητηρίου

Οι κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Φερών βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 290, στην συμβολή των οδών Κ. Παλαμά και Μακρυγιάννη.

Στο χώρο του κολυμβητηρίου βρίσκονται δύο κολυμβητικές δεξαμενές. Η μία έχει διαστάσεις  9,62 Χ 7,07 μέτρα και βάθος από 0,30 μέχρι 1,00 μέτρο και χρησιμοποιείται για την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης κολύμβησης για παιδιά σχολικής ηλικίας, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τα παιδιά που κατοικούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φερών. Η δεύτερη έχει διαστάσεις  24,55 Χ 20,50 μέτρα και βάθος από 2,08 μέχρι 2,56 μέτρα και χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της περιοχής για δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο τους.

Οι δύο δεξαμενές έχουν κοινά αποδυτήρια, αλλά κερκίδες έχει μόνο η μεγάλη

.

17.2  Οργανόγραμμα – Προσωπικό

 1. Το κολυμβητήριο στελεχώνεται με βάση: α) την Άδεια Λειτουργίας του και β) τις λειτουργικές του ανάγκες.
 2. Υπεύθυνος λειτουργίας του κολυμβητηρίου ορίζεται υπάλληλος  του Δήμου Αλεξανδρούπολης με απόφαση Δημάρχου.

17.3  Σκοποί του κολυμβητηρίου

Σκοποί του κολυμβητηρίου είναι:

 • Η εκμάθηση κολύμβησης σε παιδιά σχολικής ηλικίας.
 • Η υποστήριξη και η ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
 • Η δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους και η ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους στα προγράμματα του κολυμβητηρίου που τους αφορούν.

17.4  Ημέρες – Ώρες λειτουργίας

Το κολυμβητήριο λειτουργεί από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο τις παρακάτω ημέρες – ώρες:

Δευτέρα – Παρασκευή:      09.00 - 20.00

Σάββατο:                         15.00 - 20.00.

Οι ώρες λειτουργίας του καθορίζονται ειδικότερα αφού ληφθούν υπόψη τα προγράμματα του Δήμου.

17.5  Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Ισχύουν οι προβλέψεις για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης.

17.6  Αντίτιμο χρήσης κολυμβητηρίου

Το αντίτιμο χρήσης του κολυμβητηρίου καθορίστηκε με την Απόφαση 372/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό της συνεδρίασης 12/2016) ως εξής:

Ανά κολυμβητική περίοδο

Πρώτο παιδί:                    20,00 € 

Δεύτερο παιδί:        15,00 €  

Τρίτο παιδί:            10,00 € 

Για το κοινό:           1,50 € την ημέρα

Για δύο αδέλφια: 2,00 € την ημέρα

Στα τρία αδέλφια το τρίτο παιδί δωρεάν

Για παιδιά που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και με εισόδημα κάτω των 3.000,00 €, η είσοδος στο κολυμβητήριο τόσο για τα τμήματα εκμάθησης, όσο και για την είσοδο κατά τις ώρες κοινού (απόγευμα) είναι δωρεάν.

ΑΡΘΡΟ 18:  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Τα τέσσερα Δημοτικά Γήπεδα Αντισφαίρισης οριοθετούνται στο χώρο ανάμεσα στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» και το παλαιό Δημοτικό Κολυμβητήριο.

18.1  Όροι και διαδικασίες διάθεσης

Σύμφωνα με την απόφαση 340/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου τα γήπεδα παραχωρούνται στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αλεξανδρούπολης, ο οποίος αναλαμβάνει την συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργίας τους.

18.2  Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή:      15:30 – 22:30

Σάββατο:                         09:00 – 13:00

Οι μεμονωμένοι αθλητές μπορούν να επικοινωνούν με τον Όμιλο Αντισφαίρισης,  ο οποίος καταρτίζει το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Χρήσης του γηπέδου Νο 4 (ανατολικό) που προορίζεται για χρήση και από το κοινό, αλλά και να προμηθεύονται από αυτόν την ειδική ηλεκτρονική κάρτα εισόδου στο γήπεδο. Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό ορίζονται καθημερινά από τις 09:00 έως τις 22:30.

18.3  Υποχρεώσεις σωματείων, ομοσπονδιών, φορέων, ή μεμονωμένων αθλητών που χρησιμοποιούν τα γήπεδα αντισφαίρισης

 1. Τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, ή φορείς και οι μεμονωμένοι αθλητές που χρησιμοποιούν τα γήπεδα πρέπει να:
 • Έχουν ευπρεπή εμφάνιση.
 • Έχουν κόσμια συμπεριφορά.
 • Επιδεικνύουν σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας.
 • Φέρουν υποδήματα κατάλληλα για την προστασία του τάπητα.
 • Φροντίζουν για την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων.
 • Μην προσκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.
 1. Σε περίπτωση που η προπόνηση / αγώνας γίνεται νύχτα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον οι ανάλογοι προβολείς, οι οποίοι πρέπει να σβήνουν με το πέρας της προπόνησης / αγώνα.
 2. Απαγορεύεται η είσοδος στους χώρους σε τροχήλατα οχήματα (ποδήλατα, βρεφικά καροτσάκια και πατίνια), καθώς και σε κατοικίδια ζώα.

ΑΡΘΡΟ 19:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 1. Σύμφωνα με την απόφαση 340/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου τα γήπεδα ποδοσφαίρου παραχωρούνται στο εκάστοτε ποδοσφαιρικό σωματείο που υποβάλλει σχετική αίτηση.  
 2. Ρόλο στην απόφαση διαδραματίζει η τοποθεσία του γηπέδου σε συνάρτηση με την έδρα του σωματείου. Το ποδοσφαιρικό σωματείο στο οποίο δίνεται η αποκλειστική χρήση ενός γηπέδου αναλαμβάνει την συντήρησή του και την φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργίας του, όπως επίσης τον καθορισμό των ημερών και ωρών χρήσης του.
 3. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των οριζόμενων από το νόμο Αδειών Καταλληλότητας και Λειτουργίας των γηπέδων.
 4. Το ΤΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει για ειδικές περιπτώσεις τη χρήση των γηπέδων από άλλους φορείς, κατόπιν συνεννόησης με το σωματείο στο οποίο είναι παραχωρημένο το εκάστοτε γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 20:  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

Για την παραχώρηση εγκατάστασης σε σωματείο, φορέα, ή ιδιώτη για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού, πολιτιστικού ή θρησκευτικού περιεχομένου (συναυλίες, κ.λπ.), θα υπογράφεται «Ιδιωτικό Συμφωνητικό» (Παράρτημα 3) μεταξύ του Δήμου και του ενδιαφερόμενου, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τέλος ύψους 150 € (εκατόν πενήντα) ανά ημέρα σε περίπτωση που η είσοδος στο κοινό είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση που εκδοθούν εισιτήρια με χρηματικό αντίτιμο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταβάλει το 5% της αξίας των πωληθέντων εισιτηρίων, το οποίον θα υπολογιστεί με την προσκόμιση στο ΤΑΝ των αντίστοιχων θεωρημένων δελτίων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της εκδήλωσης το τέλος αυτό μπορεί να διαμορφωθεί. Ο κάθε ενδιαφερόμενος αφού πρωτίστως έρθει σε συμφωνία με το ΤΑΝ και υπογράψει το σχετικό Συμφωνητικό, προσέρχεται στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Γραφείο 110) όπου πραγματοποιείται η έκδοση του προβλεπομένου διπλοτύπου. Εν συνεχεία ο Μισθωτής καταβάλλει το ορισθέν μίσθωμα στο Ταμείο του Δήμου ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 21:  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Σε περίπτωση που σωματείο ή φορέας στον οποίο έχει παραχωρηθεί η εγκατάσταση επιθυμεί να τοποθετήσει διαφημιστικές πινακίδες στους χώρους του μέσα και έξω από αυτό πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την εφαρμογή της Απόφασης 596/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22:  ΚΥΛΙΚΕΙΑ

 1. Για την εξυπηρέτηση του κοινού και των αθλούμενων κατά την διάρκεια των προπονήσεων, των αγώνων και κάθε είδους εκδήλωσης ο Δήμος μπορεί να μισθώνει τον χώρο που προορίζεται για χρήση κυλικείων, κατόπιν προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
 2. Τα κυλικεία λειτουργούν οπωσδήποτε τις ημέρες και ώρες που λειτουργεί η εκάστοτε εγκατάσταση. Όταν αυτή δεν λειτουργεί, το κυλικείο απαγορεύεται να είναι ανοιχτό, γεγονός που πρέπει να μνημονεύεται και στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα υπογράφεται ανάμεσα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στον εκάστοτε πλειοδότη.  

ΑΡΘΡΟ 23:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

 1. Όσοι χρησιμοποιούν τους χώρους άθλησης και τα όργανα των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να φροντίζουν ώστε να μην προκαλούν φθορές.  
 2. Οποιαδήποτε εσκεμμένη φθορά σε εγκαταστάσεις ή όργανα από οποιονδήποτε (αθλητή, προπονητή, παράγοντα, μέλος φορέα, κ.λπ.) θα τιμωρείται με προσωρινή απαγόρευση εισόδου του προσώπου αυτού στην εγκατάσταση για ένα μήνα.
 3. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να αποφασιστεί από τον Δήμαρχο η οριστική απαγόρευση εισόδου του εν λόγω προσώπου σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, έπειτα από γνωμοδότηση της Αθλητικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 4. Το σωματείο ή φορέας στον οποίο ανήκει το άτομο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για την άμεση αποκατάσταση της φθοράς με δικές του δαπάνες.
 5. Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση των φθορών και την τήρηση της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι το προσωπικό των εγκαταστάσεων.
 6. Το σωματείο ή ο φορέας έχει το δικαίωμα να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του προς τον Δήμαρχο.

ΑΡΘΡΟ 24:  ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 1. Σε περίπτωση που προπονητής, παράγοντας σωματείου, εκπρόσωπος φορέα, κ.λπ., δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προσωπικού αναφορικά με την ορθή χρήση των εγκαταστάσεων και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά, οι υπάλληλοι ενημερώνουν άμεσα τον προϊστάμενό τους. Εάν η κατάσταση αρχίσει να επιδεινώνεται (π.χ., με απειλές, εξύβριση, απόπειρα βιαιοπραγίας ή επίθεση), τότε καλείται η Δημοτική Αστυνομία για την τήρηση της τάξης και την εφαρμογή κάθε νόμιμης διαδικασίας.
 2. Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών, παραγόντων ή μεμονωμένων αθλούμενων  μπορεί να προκαλέσει την απαγόρευση χρήσης ή/ και εισόδου στους χώρους άθλησης του κολυμβητηρίου, με απόφαση της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 25:  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Κάθε θέμα που θα προκύπτει και θα αφορά στην λειτουργία των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και τη σχέση μεταξύ αθλητικών σωματείων και του ΤΑΝ και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Επί μέρους διατάξεις, ή το σύνολο του παρόντος Κανονισμού μπορεί να τροποποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από εισήγηση της Αθλητικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κριτήρια αξιολόγησης οργάνωσης σωματείων

Κάθε κριτήριο αξιολογείται με 2 πόντους.

Για να πάρει την αναγνώριση κάθε επιπέδου ένα σωματείο πρέπει να έχει ΟΛΑ τα κριτήρια του επιπέδου.

Για να πάει στο επόμενο επίπεδο ένα σωματείο πρέπει να έχει ΟΛΑ τα κριτήρια των προηγούμενων επιπέδων.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Καταστατικό σε νομική ισχύ
Αναγνώριση από την οικεία Ομοσπονδία
Ειδική αναγνώριση από τη ΓΓΑ
Αποδεικτικό καταχώρησης του ονόματος του σωματείου στο Υπουργείο Εμπορίου
Ύπαρξη Εφόρου για κάθε άθλημα
Συνεργασία με νομικό σύμβουλο
Συνεργασία με λογιστή
Συνεργασία με ασφαλιστικό σύμβουλο
Επικαιροποιημένο σύντομο βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος του ΔΣ
Αντίγραφο ποινικού μητρώου κάθε μέλους του ΔΣ

Εσωτερικός κανονισμός στον οποίο να περιέχονται:

      Οργανόγραμμα

      Δήλωση οράματος

      Δήλωση αποστολής

      Κανόνες για τη συμμετοχή αθλητών σε αγώνες

      Κανόνες για την αντιμετώπιση ανάρμοστων συμπεριφορών

      Κανόνες για την προστασία των αθλητών από τον εκφοβισμό (bullying)

      Κανόνες αντιμετώπισης έκτακτων φυσικών φαινομένων (πυρκαγιά, σεισμός, κλπ.)                                            

Πρακτικό οργάνωσης Γενικής Συνέλευσης προηγούμενης χρονιάς
Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενης χρονιάς
Προϋπολογισμός τρέχουσας χρονιάς
Προϋπολογισμός επόμενης χρονιάς
Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
Ενημερωμένη ιστοσελίδα
Συμβόλαια προπονητών σε ισχύ
Αρχείο αθλητών / προπονητών / μελών ΔΣ / μελών σωματείου
Προπονητές με πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή εν ισχύ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Αριθμός εν ενεργεία αθλητών
Αριθμός συμμετοχών σε αγώνες Τοπικού,  Περιφερειακού, Εθνικού ή Πανελληνίου  Πρωταθλήματος


ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Ορισμός βραχυπρόθεσμων στόχων (1 – 3 χρόνια)
Συμμετοχή όλων των μελών του ΔΣ σε ένα σεμινάριο ηγεσίας και επιχειρηματικής διοίκησης μέσα στα τελευταία 2 χρόνια
Ετήσια διοργάνωση συνάντησης με τους γονείς των αθλητών
Ετήσια διοργάνωση συνάντησης με τοπικούς φορείς
Συμβόλαιο χρήσης για κάθε αθλητική εγκατάσταση εν ισχύ
Περιγραφή της θέσης εργασίας κάθε διοικητικού στελέχους
Περιγραφή της θέσης εργασίας κάθε προπονητή
Περιγραφές της θέσης εργασίας κάθε εθελοντή

Εσωτερικός Κανονισμός:

Πολιτική: α) για τη χρήση του ονόματος και των συμβόλων του σωματείου, β) ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Τακτική επικοινωνία με τη Ομοσπονδία του αθλήματος
Διοργάνωση αγώνων τοπικού επιπέδου

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Ορισμός μεσοπρόθεσμων στόχων (4 – 7 χρόνια)
Ετήσια εκτίμηση της πορείας του σωματείου σε σχέση με το Όραμα και την Αποστολή του
Ετήσια ανασκόπηση και διαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού
Ιατρική ασφάλιση στελεχών

Οργάνωση κοινωνικών δράσεων:

      Εθελοντική αιμοδοσία

      Ημερίδα ενημέρωσης για τα οφέλη της άθλησης

      Ημερίδα ενημέρωσης για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος

Οργάνωση καλοκαιρινού καμπ
Ετήσιο σεμινάριο για την εκπαίδευση των εθελοντών
Ετήσιο σεμινάριο με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διοργάνωση αγώνων περιφερειακού επιπέδου

ΕΠΙΠΕΔΟ 4

Ορισμός μακροπρόθεσμων στόχων (8 - 10 χρόνια)
Διεξαγωγή ετήσιου συνεδρίου των μελών για τις μελλοντικές στρατηγικές
Ετήσιος έλεγχος από ανεξάρτητο λογιστή
Οικονομικό αποθεματικό για τη λειτουργία του σωματείου για ένα χρόνο
Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
Διευθυντής του σωματείου με μεταπτυχιακές σπουδές στην οργάνωση & διοίκηση του αθλητισμού

Μνημόνιο συνεργασίας με οργανισμούς:

       Πανεπιστημιακά ιδρύματα

       Επιστημονικά σωματεία

       Επιμελητήρια

       Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης      

Διοργάνωση αγώνων εθνικού επιπέδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Συμφωνητικό Διοργάνωσης Αθλητικών Εκδηλώσεων - Αγώνων

στο Κολυμβητήριο

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα ……………………….  ο Διευθυντής του ΤΑΝ του Δήμου Αλεξανδρούπολης κ. …………….………….. και ο εκπρόσωπος του Σωματείου ……….……………..…….., (εφεξής διοργανωτής), προκειμένου να εκδοθεί παραχωρητήριο για τη τέλεση αγώνων στο δεύτερο, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

 1. Το σωματείο ορίζει με απόφαση του Δ.Σ τον υπεύθυνο της αθλητικής εκδήλωσης / αγώνα, ο οποίος δεν θα έχει καμία εμπλοκή με το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης. Θα έχει επαφή με τον υπεύθυνο λειτουργίας του κολυμβητηρίου πριν τον αγώνα για να καθορίσουν όλο το μη αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης. Η επαφή αυτή θα υπάρχει και κατά την διάρκεια των αγώνων και των διαλειμμάτων για να ελέγχονται τα συμφωνηθέντα που ορίζει το παρόν έγγραφο.
 2. Μία (1) ημέρα πριν από την εκδήλωση / αγώνα ο διοργανωτής υποβάλλει στον υπεύθυνο λειτουργίας του κολυμβητηρίου κατάλογο με τους συμμετέχοντες αθλητές και καταβάλλει το αντίτιμο συμμετοχής.
 3. Ο διοργανωτής υποβάλλει κατάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους στον αγώνα, ονομαστικά και με την ιδιότητά τους στο αγωνιστικό μέρος. Πέρα αυτών που με βάση τον κανονισμό της ΚΟΕ εμπλέκονται με τον αγώνα ως κριτές, διαιτητές, γραμματεία, αλυτάρχης κτλ., κανένας δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο χώρο της πισίνας, συμπεριλαμβανομένων των μελών των διοικήσεων τόσο του κολυμβητηρίου, όσο και του σωματείου. 
 4. Όσοι έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται μέσα στο χώρο της πισίνας πρέπει να φορούν τα ειδικά προστατευτικά παπουτσιών, τα οποία θα αφαιρούν όταν αποχωρούν από αυτόν.
 5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση καρεκλών για επίσημους μέσα στο χώρο της πισίνας. Στις μεγάλες διοργανώσεις, αυτό μπορεί να τροποποιείται από τη διοίκηση του κολυμβητηρίου.
 6. Πέραν των μηχανημάτων και του εξοπλισμού που απαιτούνται για τη τέλεση του αγώνα (τραπέζι γραμματείας, εγκατάσταση πίνακα – χρονομέτρου, καρέκλες γραμματείας, καρέκλες κριτών, κόρνα εκκινήσεων, βάθρο απονομών, σταθμός Α’ Βοηθειών) δεν επιτρέπεται καμία άλλη εγκατάσταση - τοποθέτηση.
 7. Οι αθλητές θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο από την Αίθουσα Κλήσης (η οποία θα συμφωνείται από κοινού πριν τη διοργάνωση) και μετά θα αποχωρούν προς τα αποδυτήρια από τη μία εκ των δύο εξόδων, ή πάλι μέσω της Αίθουσας Κλήσης. Μετά την αποχώρηση δεν μπορούν να επανέλθουν στο χώρο της πισίνας, για να μεταβούν στις κερκίδες. Αυτό θα γίνεται μέσω των αποδυτηρίων.
 8. Η διοίκηση του κολυμβητηρίου στην κοινή συνάντηση με το διοργανωτή θα συναποφασίζει και θα εγκρίνει το γενικό τελετουργικό των αγώνων που δεν αφορά στο αγωνιστικό μέρος (χώρο απονομών, τρόπο προσέλευσης - αποχώρησης, διαφημιστικά banner, κ.λπ.).
 9. Η διοίκηση του κολυμβητηρίου θα διαθέτει χώρο για τεχνικές συσκέψεις, οι οποίες θα αιτούνται γραπτώς από τον διοργανωτή, 10 μέρες πριν από τη διοργάνωση.
  1. Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και τον έλεγχο των αθλητών κατά την διάρκεια της παραμονής τους στα αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο.
  2. Ο διοργανωτής οφείλει να πάρει όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης / αγώνα και να επιμεληθεί ιδιαίτερα την τοποθέτηση και λειτουργία των ηλεκτρικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή τους.
  3. Ο διοργανωτής οφείλει να μεριμνά για την ιατρική κάλυψη της εκδήλωσης / αγώνα.
  4. Η διοίκηση του κολυμβητηρίου με τον διοργανωτή ορίζει τους χώρους ενδιαίτησης για τις ομάδες που θα το ζητήσουν εγγράφως, τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.
  5. Σε όλους τους κλειστούς χώρους του κολυμβητηρίου και ειδικότερα στις κερκίδες, απαγορεύεται η κατανάλωση οποιουδήποτε προϊόντος κυλικείου ή φαγώσιμου, πέραν του αναψυκτικού και του νερού. Η κατανάλωση όλων των υπόλοιπων προϊόντων θα γίνεται στο κυλικείο ή στους εξωτερικούς χώρους. Την εφαρμογή της διάταξης αυτής οφείλει να επιβάλλει ο διοργανωτής με δικούς του ανθρώπους.
  6. Τυχόν υλικές ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης / αγώνα θα αποκατασταθούν από το διοργανωτή, άμεσα.
  7. Η εφαρμογή όλων των παραπάνω θα ελέγχεται από το διοργανωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης (και κατά τα διαλλείματα). Αν κάτι διαφύγει της προσοχής του, αλλά γίνει αντιληπτό από τη διοίκηση του κολυμβητηρίου, οφείλει να επιλαμβάνεται αυτού, κατόπιν υποδείξεως.
  8. Μετά τη λήξη της διοργάνωσης η διοίκηση του κολυμβητηρίου θα συντάσσει έκθεση σχετικά με τη τήρηση ή μη των παραπάνω άρθρων και θα υποβάλλεται στο ΤΑΝ. Η μη τήρηση οποιουδήποτε όρου από τους παραπάνω,  θα αποκλείει το συγκεκριμένο φορέα - σωματείο από μελλοντική διοργάνωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης

του Δημοτικού  …………………………………………….  Αλεξανδρούπολης

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα ………………………………(ημερομηνία)

Οι υπογεγραμμένοι:

Α) Ο…………………………….., Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης , και

Β) ο/η…………………………….. που εδρεύει στη………………………….. οδός…………………………………. όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα από τον κ………………………………………, συμφώνησαν  και  έκαναν  αποδεκτά  τα  παρακάτω:

 1. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης παραχωρεί για χρήση στον ………………………………… (στο εξής μισθωτής), το χώρο του  Δημοτικού ………………………………………………. Αλεξανδρούπολης , που βρίσκεται  επί  της  οδού  ……………………………… για τη διεξαγωγή ………………………………… από …………………………(ημέρα - ώρα) μέχρι ………………………. (ημέρα - ώρα), οπότε ο μισθωτής οφείλει να καθαρίσει, να αδειάσει και να παραδώσει αμέσως ελεύθερο το χώρο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης στην ίδια κατάσταση που το είχε παραλάβει.
 2. Τα δικαιώματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης από την  παραχώρηση  του Δημοτικού …………………… ορίζονται  σε  ποσό …………………………………(ολογράφως…………………………………………..), το οποίο  θα καταβληθεί  στο  ταμείο  του Δήμου  Αλεξανδρούποληςπριν  τη διεξαγωγή  της  εκδήλωσης και  μέχρι την ………………………………………… (ημερομηνία).
 3. Οποιαδήποτε  εγκατάσταση (π.χ. σκηνικών, μηχανημάτων, καθισμάτων, κ.λπ.) θα γίνεται  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του μισθωτή.
 4. Η πώληση των εισιτηρίων ή εγγραφών είναι ευθύνη του μισθωτή.
 5. Συμπληρωματικές  εγκαταστάσεις  ( π.χ. ηλεκτροφωτισμού, μεγαφώνων , κ.λπ.) θα γίνεται  με μέριμνα  και  δαπάνη  του  μισθωτή, αλλά με την έγκριση  του  τεχνικού  του Δήμου.
 6. Αν ο μισθωτής  τοποθετήσει  καθίσματα  στον  αγωνιστικό  χώρο  οφείλει  να τοποθετήσει  ειδικό  προστατευτικό  τάπητα  κάτω  από  αυτά, για  την  προστασία  του δαπέδου  και  των  διαδρόμων.
 7. Ο μισθωτής  ευθύνεται  για  κάθε  φθορά, ή βλάβη  του Δημοτικού ……………………………………. Αλεξανδρούπολης (δάπεδο, κερκίδες, υαλοστάσια, κιγκλιδώματα, είδη υγιεινής, ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις, κ.λπ.) που θα προκληθεί από τον ίδιο, υπαλλήλους του, ή θεατές σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της τέλεσης των επιδείξεων, αγώνων, παραστάσεων, κ.λπ.
 8. Μετά τη διαπίστωση οποιαδήποτε ζημιάς θα αποτιμάται αμέσως η αξία της από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης παρουσία του χρήστη και θα υπογράφεται πρωτόκολλο αποκατάστασής της. Η αξία της ζημιάς θα εξοφλείται σε δύο (2) μέρες από την ημερομηνία της εκδήλωσης. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος δεν προσέλθει για την αποτίμηση της ζημιάς, θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο από τον υπεύθυνο μονομερώς, το  οποίο δεν θα μπορεί  να αμφισβητήσει ο μισθωτής.
 9. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση σχετικής άδειας για την εκδήλωση, καθώς και για την εξασφάλιση της τάξης κατά τη  διάρκεια αυτής.
  1. Ο μισθωτής είναι ο μόνος υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που ενδεχόμενα θα συμβεί στο προσωπικό του, ή σε κάθε τρίτο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα, ή παραλείψεις μέτρων, ή σε άλλη αιτία.
  2. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο προσωπικό, ή σε τρίτο οποιασδήποτε αρχής για κάθε παράβαση των διατάξεων περί ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  3. Κατά τη διάρκεια του αγώνα / εκδήλωσης απαγορεύεται η πώληση / προσφορά προϊόντων κυλικείου (π.χ., σάντουιτς, χυμούς, αναψυκτικά κ.λπ.) στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του γυμναστηρίου. Για τη δραστηριότητα αυτή χρειάζεται ειδική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του κυλικείου.
  4. Απαγορεύεται  η  παραχώρηση  της  χρήσης  της εγκατάστασης από το μισθωτή σε τρίτο.
  5. Παράβαση οποιουδήποτε όρου αυτής του συμφωνητικού θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση της έγκρισης για χρήση της εγκατάστασης.
  6. Η Διοίκηση επιφυλάσσεται να επιδιώξει δικαστικά την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημιάς. Υπεύθυνα για την επίλυση δικαστικών διαφορών είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.
  7. Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. Από ένα  παίρνουν οι συμφωνήσαντες και ένα κατατίθεται στο Ταμείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Οι συμφωνήσαντες

Ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης                                                     Ο Μισθωτής 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 09 Οκτώβριος 2016 22:15

Αποτελέσματα

novasports

Μέγας Χορηγός

joker

karta